Statūti

1. Vispārīgie noteikumi, nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas makšķernieku klubs “Salmo” (turpmāk tekstā LSK).

1.2. LSK ir patstāvīgs makšķerēšanas sporta klubs, kurā brīvprātīgi apvienojušās fiziskās un juridiskās personas, lai aprūpētu cēlo zivju (lašu, taimiņu, foreļu u.c.) dzīves telpu, veicinātu šo zivju krājumu izmantošanu sportiskai makšķerēšanai, kā arī lai attīstītu jaunākos sportiskās makšķerēšanas virzienus.

1.3. LSK ir juridiska persona, tam ir savs zīmogs un rēķins bankā, kā arī sava atribūtika un preses izdevums.

1.4. LSK darbība notiek saskaņā ar šiem statūtiem, kluba pārvaldes institūciju lēmumiem, ētikas kodeksu un ievērojot normatīvos aktus.

1.5. LSK var izveidot reģionālas struktūrvienības.

1.6. LSK mantiski neatbild par kluba biedra saistībām un LSK biedri nav mantiski atbildīgi par kluba saistībām.

1.7. LSK juridiskā adrese ir Rīgā, Ģertrūdes ielā 32, LV-1011.

1.8. LSK nodibināts uz nenoteiktu laiku.


2. Darbības virzieni


2.1. Rūpes par cēlo zivju dabisko dzīves apstākļu nodrošināšanu un atjaunošanu un ūdeņu apsaimniekošanu.

2.2. Rūpes par makšķerēšanas ētikas principu ievērošanu kluba biedru starpā un sabiedrībā. 

2.3. Makšķerēšanas kā sporta veida labās slavas sargāšana un vairošana.

2.4. Makšķerēšanas sportisko virzienu kopšana, veicināšana un reklamēšana.


3. Funkcijas


3.1. Saskaņā ar saviem darbības virzieniem un mērķiem klubs:
• organizē individuālus un kopīgus makšķerēšanas pasākumus un sacensības,
• veido ētisku vidi domubiedriem,
• normatīvos aktos noteiktā kārtībā ņem pārziņā un apsaimnieko ūdeņus, veic šo ūdeņu saglabāšanas un aizsardzības pasākumus un zivju krājumu atjaunošanu tajos,
• organizē makšķernieku apmācību, veido un apsaimnieko atpūtas un sporta objektus,
• apzina, apkopo un izplata informāciju ūdeņu, zivju un citu ūdens iemītnieku un augu aizsardzības jomā,
• veic citas likumos atļautās darbības.

3.2. LSK ievērojot noteiktos darbības virzienus un funkcijas dibina kontaktus, sadarbojas un slēdz līgumus ar valsts, zinātniskajām, sabiedriskajām un citām organizācijām un privātpersonām.

3.3. LSK rīko specializētas izstādes, konferences, simpozijus un sacensības.


4. Biedri, to pienākumi un tiesības, uzņemšanas un izstāšanās kārtība


4.1. LSK biedri iedalās:
• Jaunbiedri (īsteno biedru kandidāti) , kuriem noteikts pārbaudes laiks pirms uzņemšanas klubā;
• īstenie biedri;
• goda biedri ;
• asociētie biedri( juridiskās personas un to biedri).
Biedru tiesības un pienākumi ir atšķirīgi. Kārtību un principus, saskaņā ar kuriem klubā tiek uzņemti biedri, kā arī tie kļūst par īsteniem un goda biedriem, nosaka šie statūti, ētikas kodekss un kluba pārvaldes institūciju lēmumi un šo lēmumu izpildes kārtības dokumenti.

4.2. Par LSK biedru var būt jebkura fiziska rīcībspējīga 16 gadu vecumu sasniegusi persona, kura atzīst un ievēro LSK statūtus, ētikas kodeksu un noteiktā procedūras kārtībā uzņemta par LSK biedru un nomaksājusi biedra naudu.
Par kluba asociēto biedru var būt jebkura juridiska persona, kuras statūti un darbība nav pretrunā ar šiem statūtiem un kluba ētikas kodeksu un tā nomaksājusi noteikto dalības maksu( biedra naudu).

4.3. Persona, kura vēlas iestāties LSK, kopīgi ar vienu no kluba īsteniem biedriem (galvotāju), parakstot lūgumu iesniedz to prezidentam vai valdei un iemaksā iestāšanās naudu apmērā, kādu to noteikusi kluba biedru kopsapulce. 

4.4. Jauna biedra uzņemšana LSK notiek, ievērojot šajos statūtos, ētikas kodeksā un citos iekšējās kārtības dokumentos noteiktu īpašu uzņemšanas procedūru.

4.5.Uzņemšana par LSK jaunbiedru un īsteno biedru notiek pēc valdes noteikta pārbaudes laika iztecēšanas.

4.6. Pārbaudes laikā, jaunbiedra statusā esošais:
• ievēro galvotāja norādījumus,
• apgūst LSK ētikas kodeksā noteiktās uzvedības normas, ekoloģijas priekšzināšanas, zivju un dzīvās dabas saudzēšanas principus, pirmās palīdzības sniegšanas un sportiskas makšķerēšanas praktiskās iemaņas.

4.7. Jaunbiedra pienākums ir piedalīties ne mazāk kā 90% kluba rīkotajos pasākumos, kuru laikā jaunbiedrs apliecina savu gatavību kļūt par LSK īsteno biedru.

4.8. Jaunbiedra pienākums ir :
• aktīvi līdzdarboties LSK pasākumos un godprātīgi pildīt uzdotos pienākumus un uzdevumus,
• būt pieklājīgam savstarpējā saskarsmē ar kluba biedriem,
• uzklausīt kluba īstenos biedrus,
• ievērot galvotāja un īsteno biedru norādījumus makšķerēšanas jomā,
• ievērot LSK ētikas kodeksā noteiktās uzvedības normas, 
• pildīt šajos statūtos noteiktos LSK visu biedru pienākumus.

4.9. Lēmumu par uzņemšanu kluba īsteno biedru skaitā pieņem kluba īsteno, goda un asociēto biedru ārkārtas kopsapulce, kuru sasauc valde un kura norisinās ūdeņu krastā pēc iepriekšējas jaunbiedra gatavības izvērtēšanas valdē.

4.10 Uzņemšanas ceremoniju vada kluba viceprezidents vai viņa pilnvarota persona.

4.11. Pilnsapulcē pirms balsojuma un lai pārliecinātos par kandidāta gatavību pilntiesīgai līdzdarbībai LSK īstenie biedri var uzdodot jautājumus kas saistīti ar makšķerēšanu, ekoloģiju, ūdeņu iemītniekiem, kluba darbību, Ētikas kodeksu, kā arī lūgt praktisko iemaņu demonstrēšanu makšķerēšanas jomā.

4.12. Lēmumu par uzņemšanu īsteno biedru skaitā LSK īstenie biedri, goda biedri un asociētie biedri ( katram viena balss – viens akmentiņš) pieņem aizklāti balsojot ar akmentiņiem, iemetot tos īpašā urnā vai traukā.

4.13. Ja balsojuma rezultāts, saskaitot traukā iemestos akmentiņus, ir pozitīvs (kandidāts ir saņēmis vairāk kā pusi balsis no biedru kopsapulces dalībniekiem), tad jaunbiedrs tiek iesvētīts īsteno biedru kārtā. Iesvētīšanas ceremoniju ar ūdeni veic LSK prezidents.

4.14. Jaunuzņemtais LSK bieds turpmāk drīkst uzrunāt pārējos LSK biedrus uz ,,TU,,.

4.15. Jaunuzņemtais biedrs dod svinīgo solījumu ievērot kluba statūtus, ētikas kodeksu un sportiskas makšķerēšanas principus. Juridiskās personas vārdā procedūrā piedalās un pozitīva balsojuma gadījumā, solījumu dod tās pilnvarots pārstāvis.

4.16. Negatīva pilnsapulces balsojuma rezultātā, atkārtotu lūgumu par uzņemšanu LSK persona drīkst iesniegt ne ātrāk kā pēc 1 (viena) gada, šī termiņa tecējumu skaitot ar nākošo dienu pēc negatīvā balsojuma. Atkārtotam lūgumam par uzņemšanu LSK jāpievieno divu kluba īsteno biedru galvojumi.

4.17. Piederība pie LSK neliedz būt par kādas citas organizācijas biedru, ja tās mērķi un virzieni attiecībā uz makšķerēšanas sportu nav pretrunā ar LSK statūtiem un Ētikas kodeksu.

4.18. LSK visu biedru pienākumi:
• ievērot kluba statūtus, Ētikas kodeksu, kopsapulču un valdes lēmumus,
• aktīvi piedalīties kluba pasākumos un darbā,
• savlaicīgi maksāt biedra naudu tādā apmērā un kārtībā, kā to noteikusi LSK pilnsapulce un valde,
• veikt ekoloģisko propagandu,
• augstu turēt kluba biedra godu un cieņu,
• būt par makšķerēšanas sporta priekšzīmīgiem piekopējiem un stingri ievērot pastāvošos makšķerēšanas noteikumus, kā arī veicināt šo noteikumu ievērošanu sabiedrībā,
• sargāt un stiprināt makšķerēšanas sporta labo slavu,
• nesaistīties ar pretlikumīgiem makšķerēšanas pasākumiem,
• nepieļaut tādu darbību vai izturēšanos, kas mazina makšķerēšanas sporta cieņu,
• ievērot pieklājību, objektivitāti un smalkjūtību attiecībās pret līdzbiedriem,
• ievērot un aizstāvēt līdzbiedra intereses makšķerēšanas sportā,
• nemaldināt līdzbiedrus attiecībā uz makšķerēšanas sporta apstākļiem dažādos ūdeņos,
• nekaitēt ne ar vārdiem, ne ar darbiem LSK un citu makšķerēšanas sporta organizāciju biedru, darbībai, interesēm un slavai.

4.19. LSK visu biedru tiesības:
• piedalīties kluba darbā un tā organizētajos pasākumos,
• izmantot kluba bāzes objektus un inventāru,
• iesniegt kluba prezidentam, valdei un kopsapulcei priekšlikumus, ziņojumus, sūdzības un saņemt uz tiem atbildes,
• izstāties no kluba, par to rakstiski paziņojot kluba valdei vai prezidentam.

4.20. LSK īsteno biedru tiesības:
• vēlēt un tikt ievēlētam kluba amatos,
• priekšrocība izmantot kluba inventāru, apsaimniekotos objektus un noteiktos atvieglojumus,
• izmantot kluba finansu atbalstu,
• dot galvojumu.

4.21. LSK goda biedriem ir visas īsteno biedru tiesības, papildus šīm tiesībām goda biedri var saņemt īpašus atvieglojumus, par ko lemj valde.
Goda biedri ir atbrīvoti no kluba biedra naudas maksas.

4.22. LSK biedriem par kluba statūtu vai ētikas kodeksa neievērošanu var uzlikt kluba LSK noteiktos sodus, tai skaitā izslēgt no kluba par to sniedzot paziņojumu publiskos saziņas līdzekļos.

4.23. LSK biedrs var jebkurā laikā izstāties no kluba iesniedzot rakstveida paziņojumu valdei vai prezidentam.


5. Struktūra, pārvaldes institūcijas

5.1. LSK augstākā lēmējvara ir biedru kopsapulce, kuru sasauc vienreiz gadā. Ārkārtas kopsapulci var sasaukt pēc kluba valdes, vai arī pēc 1/10 (vienas desmitdaļas) īsteno biedru rakstveida pieprasījuma.
Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no visiem kluba biedriem. Jautājumus izlemj ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.2. Biedru kopsapulce izlemj visus ar LSK darbību saistītos jautājumus, tajā skaitā:
• apstiprina statūtus, goda tiesas noteikumus, valdes ziņojumus,
• aizklāti balsojot lemj par jaunu biedru uzņemšanu LSK,
• apstiprina darba plānu,
• apstiprina gada finanšu ieņēmumu un izdevumu tāmi,
• apstiprina LSK atribūtiku,
• apstiprina prezidenta un revidenta pārskata ziņojumus,
• pieņem lēmumu par LSK darbības izbeigšanu vai reorganizāciju,
• lemj par biedru izslēgšanu no LSK un sodu uzlikšanu,
• lemj par kluba iestāšanos citās organizācijās un apstiprina valdes lēmumus šajā jautājumā,
• apstiprina valdes lēmumus par reģionālo struktūrvienību izveidošanu,
• aizklāti balso vai lemj par klubā noteikto gada balvu vai titulu piešķiršanu kluba biedriem,
• ievēl revidentu un ieceļ goda tiesas locekļus,
• apstiprina valdes vai goda tiesas priekšlikumus jautājumā par biedru izslēgšanu no kluba,
• nosaka algoto štata darbinieku skaitu un personālijas,
• nosaka biedru naudas apmērus un nomaksas termiņus,
• no īsteno kluba biedru vidus uz 3 gadiem ievēl valdi, ne vairāk kā 7 cilvēku sastāvā(ar tiesībām katram būt pārvēlētam uz jaunu termiņu).
• no valdes locekļu vidus ievēl kluba prezidentu – valdes priekšsēdētāju un viceprezidentu – valdes priekšsēdētāja vietnieku uz 3 gadiem.

5.3. LSK prezidents, vienlaikus ir izpildinstitūcijas (valdes) loceklis un pilda valdes priekšsēdētāja pienākumus. Prezidents vada un pārstāv LSK, organizē valdes darbu.

5.4. LSK viceprezidents, vienlaikus ir izpildinstitūcijas (valdes) loceklis un pilda valdes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, atbild par biedru kopsapulcē vai valdē noteikto darba virzienu.
Prezidenta prombūtnē, viceprezidents pilda prezidenta • valdes priekšsēdētāja pienākumus un pārstāv LSK.

5.5. LSK valde – kluba izpildinstitūcija:
• organizē un nodrošina kluba darba plāna un biedru kopsapulces lēmumu izpildi,
• veic kluba mantas un finanšu līdzekļu ieņēmumu un izlietojuma uzskaiti,
• rīkojas ar kluba finanšu līdzekļiem un mantu,
• atskaitās vai sniedz ziņojumus biedru kopsapulcei par kluba mantas un līdzekļu izlietojumu,
• organizē un nodrošina LSK biedru uzņemšanas ceremonijas,
• ieceļ kluba kasieri un citas amatpersonas(izņemot biedru kopsapulces kompetencē esošās), nosaka šo personu pienākumus un atalgojumu.
• izveido darba grupas konkrētu uzdevumu veikšanai,
• lemj par kluba iestāšanos citās organizācijās,
• lemj par reģionālo struktūrvienību izveidošanu,
• veic kluba biedru uzskaiti,
• nosaka atvieglojumus kluba biedriem,
• lemj par veikto darbu ieskaiti un atbrīvošanu no biedru naudas,
• nodrošina kopsapulcē noteiktu uzdevumu veikšanu,

5.5.1. valde ir lemttiesīga ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem, valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

5.5.2. valdes sēdes var noturēt izmantojot elektroniskos sazināšanās līdzekļus,

5.5.3. valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un kāds no valdes locekļiem, kurš pilda protokolista pienākumus.

5.5.4. valdes locekļi pārstāv LSK katrs atsevišķi.

5.10. LSK revidentu uz vienu gadu ievēl biedru kopsapulce. Revidents nav valdes loceklis.
Revidents kontrolē kluba finansiālo un saimniecisko darbību, sniedz atzinumu par budžetu un gada pārskatu, izvērtē grāmatvedības un lietvedības darbu, sniedz ieteikumus par finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu, veic citus biedru kopsapulcē uzticētos uzdevumus.
Revidents sniedz ziņojumu par revīzijas rezultātiem biedru kopsapulcē, tās noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā vienu reizi gadā.

5.11. LSK kasieris pārzina un uzglabā kluba finanšu līdzekļus, atbild par to saglabāšanu.

5.12. LSK goda tiesa:
• aizsargā kluba biedru godu un cieņu,
• izskata konfliktus, kas radušies kluba biedriem pārkāpjot klubā pieņemtos statūtus vai ētikas principus,
• nosaka LSKnoteiktos sodus, izņemot izslēgšanu no kluba,
• iesaka kluba biedru kopsapulcei izslēgt biedru no kluba ja konstatēts rupjš kluba statūtu vai ētikas kodeksā noteikto principu pārkāpums,
• lemj par biedra darbības apturēšanu klubā, līdz biedru pilnsapulces lēmumam par izslēgšanu no kluba.
Goda tiesas darbību reglamentē kluba statūti, ētikas kodekss, goda tiesas Noteikumi.


6. Finansiālā darbība, manta un līdzekļi


6.1. LSK līdzekļus veido iestājmaksas un biedru naudas, fizisko un juridisko personu ziedojumi, citas iemaksas vai ienākumi.

6.2. LSK ir sava manta un finanšu līdzekļi.

6.3. LSK naudas līdzekļus izlieto atbilstoši kluba uzdevumiem, darbības mērķiem un darba plāniem.

6.4. LSK vēlētās amatpersonas savus pienākumus veic bez atlīdzības. Klubs var atlīdzināt faktiskos izdevumus biedriem, kas viņiem rodas sakarā ar 
uzticēto pienākumu veikšanu, kā arī algot štata darbiniekus.

6.5 LSK finanšu rīkotājs ir prezidents vai persona, kas viņu aizvieto.

6.6 Katru gadu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā LSK iesniedz gada pārskatu VID un reģistra iestādei.


7. Darbības izbeigšana

7.1. LSK izbeidz savu darbību, ja īsteno biedru kopsapulce par to pieņem lēmumu.

7.2. LSK darbības izbeigšanas procedūra un kārtība notiek saskaņā ar likumu.


Sal ! Sal ! Sal!